กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาว อรุณรัตน์ รินโพธิ์สาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายจุติรัตน์​ กองโภค
ครู คศ.2

นางสาวทิพวัลย์​ บังษร
ครู คศ.3

นางสาววาสิณี ศิริโสดา
ครู คศ.2

นางสาวสบัณฑิตา​ พูลพิพัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวสิริรักษ์​ ยิ้มละมัย
ครู คศ.1

นางสาวเพชรดา​ บรรจบราช
ครู คศ.1

นางสาววรางคณา ดวงกลาง
ครู คศ.1

นายสิริพล​ วงศ์สุบรรณ
ครู คศ.1

นางปัณณพร​ ตั้งรุจิกุล
ครู คศ.1

นางสาวสรัญรัชญ์​ จิระสถิต์ถาวร
ครู คศ.1

นางสาวลลิตภัทร​ คำพานุช
ครู คศ.1

นางสาววนิดา​ พยุหะ
ครูผู้ช่วย

นางสาววาริษา ตั้งมั่นดี
ครูผู้ช่วย

Mr.NGOH CRISPO EKALE
ครูพิเศษ

นางสาววรารัตน์ ชาญเชี่ยว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริชนม์ พันธ์เพ็ง
ครูผู้ช่วย

นายพีรพงษ์ นนท์แก้ว
ครูผู้ช่วย

นายชานน สิทธิ์ภานุวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภริตา พรหมคุณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลฑมาศ เลิศลักษณ์ศิริกุล
ครูผู้ช่วย