หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหมด 6 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นประเภทหลักสูตรดังต่อไปนี้

     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์       
     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program    
     3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
     4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรห้องเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 
     5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 
     6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรห้องเรียนปกติ   
                                                 
                                                                รวมทั้งหมด      6 หลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.63 KB
หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหมด 7 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นประเภทหลักสูตรดังต่อไปนี้

     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์          
     3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรห้องเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ          
     4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรห้องเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น               
     5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรห้องเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน                
     6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรห้องเรียน ศิลป์ทั่วไป 
     7. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
                                                 
                                                                  รวมทั้งหมด     7  หลักสูตร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 862.4 KB