กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบัวผัน รัตนประสาท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุษรา เจตบุตร
ครู คศ.3

นางแสงจันทร์ ปัญญา
ครู คศ.2

นางสุพรรณี บึงลอย
ครู คศ.2

นางสาววิรงรอง กลิ่นคล้าย
ครู คศ.2

นายนรา เขียวละลิ้ม
ครู คศ.2

นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา
ครู คศ.1

นางสาวอุไรลักษณ์ บุญรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวนุชนาฎ ทองธรรมชาติ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีไชยวาน
ครู คศ.1

นายปัญญา แช่มช้อย
ครู คศ.1

นางสาวเนติมา จิ๋วประดิษฐกุล
ครู คศ.1

นางสาวพัณณ์ชุดา พรวดีชัยเขตต์
ครู คศ.1

นางสาวชมชนก สุริหาร
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา ดวงพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวหนึ่งฤทัย กาญจนศรี
ครูผู้ช่วย

นายนิพนธ์ ก้อนทอง
ครู คศ.3

นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล
ครู คศ.2

นางสาวลัดดาวัลย์ ไตรมณี
ครู คศ.2

นายมารุต จันญะฉาย
ครู คศ.1

นางสาววรันธร มีบำรุง
ครู คศ.1

นายอมฤทธิ์ เกตุจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวซารียาล ชิตชลธาร
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ระดมแสง
ครู คศ.2

นางสาวนรีกานต์ วรกุลวัฒนา
ครูผู้ช่วย