กลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชมชนก สุริหาร
หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลี
หัวหน้างานเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะ

นางสาวลัดดาวัลย์ ไตรมณี
หัวหน้างานขออนุญาตทุกประเภท

นางสาวซารียาล ชิตชลธาร
หัวหน้างานวินัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวนิตยา ดวงพรม
หัวหน้างานทะเบียนวันลา

นางสาววรารัตน์ ชาญเชี่ยว
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

นายพีรพงษ์ นนท์แก้ว
หัวหน้างานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

นายชานน สิทธิ์ภานุวงค์
หัวหน้างานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวภริตา พรหมคุณ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางพฤกษชาติ ธนาคุณ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล