กลุ่มพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

นายสนิท ไทยพิรัด
ครู คศ.2

นางสาวศศินา ช่อเพชร
ครู คศ.1

นายสรวิชญ์ พรหมคง
ครู คศ.1

นางสาวเรืองระวี สินธนาวิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง