ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุโข วุฑฒิโชติ
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายผจง อุบลเลิศ
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัต อัตนวานิช
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีย์ ธงชัยภูมิ
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2561-ปัจจุบัน