พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
1) ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล
2) ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อดำรงคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย
4) พัฒนา ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5) เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ