กลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสายชล อยู่นุช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางกันหา ภูนุช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบัวผัน รัตนประสาท
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางสาวอรุณรัตน์ รินโพธิ์สาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์

นางสาวสุทธิภรณ์ ชินทะเล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจิตจา เผ่าสามมุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาวลักษ์ขนา บุญตา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภาสกร ทองสุนทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอุไรวรรณ อุทธารณิช
หัวหน้างานห้องสมุด

นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน
หัวหน้างานแนะแนว

นายธนพล ฉายงาม
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลี
หัวหน้างานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

นางสาววาสิณี ศิริโสดา
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

นายนิพนธ์ ก้อนทอง
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี (ICT)

นางบุษรา เจตบุตร
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพศึกษา หัวหน้างานสะเต็มศึกษา (STEM) หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนพิเศษวิทย์

นายจักษ์กฤษ เดชดาษ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวณัฐยาน์ ดุมแก้ว
หัวหน้างานนิเทศภายใน

นางสาวพัณณ์ชุดา พรวดีชัยเขตต์
หัวหน้าสำนักงานวิชาการ หัวหน้างานรับนักเรียน

นายจุติรัตน์ กองโภค
หัวหน้างานการจัดการเรียนสอน วิชาการศึกษาค้นคว้าและองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS)

นางสาววิรงรอง กลิ่นคล้าย
หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กุหลาบเพชร)

นายนรา เขียวละลิ้ม
หัวหน้างานวัดและประเมินผล และเทียบโอนการผลการเรียน

นางสาวทิพวัลย์ บังษร
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนพิเศษ MEP หัวหน้างานศูนย์ประสานงานนักเรียนแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมนานาชาติ (AFS