กลุ่มบริหารงบประมาณ

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเมตตา สิงห์งาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอิสรีย์ ไตรสุธา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวลักษ์ขนา บุญตา
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสิริกัญญา แก้วสุกแท้
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางสาววิไลวรณ หม้อจาบ
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน
หัวหน้างานทุนการศึกษา

นางสาวสุรัชนา มากเมือง
หัวหน้างานระดมทุนการศึกษา

นางสาวถนอมทรัพย์ อุปรี
หัวหน้างานธนาคาร

นางสาวอินทวา บุญคำ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางอารีรักษ์ แก้วขุนทอง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวพิมพ์ สถาปนพงษ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวนรีกานต์ วรกุลวัฒนา
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวสุดารัตน์ นะรนรัมย์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวดวงกมล บัวแจ่ม
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอนุสรา คำหลง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวเจนจิรา บุญร่วม
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายเชิดพันธ์ มั่นพลับ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกนิษฐา สิงห์อุตษา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวธิติมา สีมาขันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวรกัญศิคพัทธ์ ศรีภูษิณกุล
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวอารีนา ตูแวมะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ