ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวนิดา จันทร์กระจ่าง
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้างานแผนงาน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวสิริกัญญา แก้วสุกแท้
เลขานุการ

นางสาวณัชชาปาณ สามะสุต
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเนติมา จิ๋วประดิษฐกุล
แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ
แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีไชยวาน
แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป(กิจการนักเรียน)

นางวสาวจารุวรรณ จันทร์นวล
แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวชมชนก สุริหาร
แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอนุสรา คำหลง
แผนงานกลุ่มฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวปวีณา จีระเสถียร
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุทธิภรณ์ ชินทะเล
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอัญชลี ระดมแสง
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาสนา โกมลวานิช
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววีรวรรณ พานทอง
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพล เทียนจารุทรรศน์
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเพชรดา บรรจบราช
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุรัชนา มากเมือง
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล
หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครู

นายธนพล ฉายงาม
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้ากิจกรรมเครือข่ายกลุ่มรร.สวนกุหลาบ

นางมะลิ บุตรคำโชติ
หัวหน้างานสหวิทยาเขต

นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน
หัวหน้างานเครื่อข่าย รร.มัธยมศึกษา จ.สมุทรปราการ

นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต
หัวหน้างานกิจกรรมสภาสถาบันสวนกุหลาบ

นางบุษรา เจตบุตร
หัวหน้างานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นางสาวทิพวัลย์ บังษร
หัวหน้างานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP / หัวหน้าศูนย์ประสานงานนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS จ.สมุทรปราการ

นายณภัทร สุภาพ
หัวหน้างานสารสนเทศ

นายมารุต จันญะฉาย
หัวหน้างานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระบบ DMC