ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางบัวผัน รัตนประสาท
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายพงศธร บุญเขียว
หัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน และหัวหน้างานแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายวัชรพงษ์ ชฏารัตน์
หัวหน้างานเชียร์และแปรอักษร

นายปัญญา แช่มช้อย
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน

นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีไชยวาน
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาวหนึ่งฤทัย กาญจนศรี
หัวหน้าสำนักงานกิจการนักเรียน

นายจักษ์กฤษ เดชดาษ
หัวหน้างานเทคโนโลยี ระบบบัตรนักเรียน

นายอารักษ์ แจ้งเอี่ยม
หัวหน้างานอาสาจราจร และวิทยุสื่อสาร

นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นายสนิท ไทยพิรัด
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และหัวหน้าคณะสี พลังสวน

นางสาวสุภาภรณ์ เขียวหวาน
หัวหน้างานคณะสี และหัวหน้าคณะสี ยุทธนาวี

นายธนพล ฉายงาม
หัวหน้าคณะสี ศรีปราการ

นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล
ครู คศ.3

นายสรวิชญ์ พรหมคง
หัวหน้าคณะสี คาบสมุทร

นางบุษรา เจตบุตร
หัวหน้างานระดับชั้น และหัวหน้าระดับชั้น ม.6

นางสาวอุไรวรรณ อุทธารนิช
หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นางสาวเนติมา จิ๋วประดิษฐกุล
หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นางสาวมลรวี ทิพยรัตน์
หัวหน้าระดับชั้นม.3

นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ
หัวหน้าระดับชั้น ม.4