กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภาสกร ทองสุนทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมานิต ปัตถา
ครู คศ.2

นางสาวมณฑา พึ่งสุข
ครู คศ.3

นางมะลิ บุตรคำโชติ
ครู คศ.3

นางสาวนิชภา นาคสมบูรณ์
ครู คศ.3

นางสาวมลรวี ทิพยรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวภาวินี สุริยพัฒนพงศ์
ครู คศ.1

นายณัฐพล เทียนจารุทรรศน์
ครู คศ.1

นางสาวดวงกมล บัวแจ่ม
ครู คศ.1

นายณัฐนนท์ กิมแก้ว
ครูผู้ช่วย