ฝ่ายบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเมตตา สิงห์งาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางกันหา ภูนุช
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายจุติรัตน์ กองโภค
หัวหน้างานอาคารสถานที่( อาคารเรียน)

นางสาวนวลนภา เขมากุล
หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

นางพรวิภา ทองสุนทร
หัวหน้างานสารบรรณ

นายนิพนธ์ ก้อนทอง
หัวหน้างานรถรับ – ส่ง นักเรียน

นางสาวทิพวัลย์ บังษร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวเพ็ญนิภา สุนทรศิริมั่นคง
หัวหน้างานงานบ้านพักครู

นายฉัตรชัย ประชัน
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นายจักรกฤษณ์ ปัญญา
หัวหน้างานรถโรงเรียน

นางสาววาสนา สุดหนองบัว
หัวหน้างานพยาบาล

นายณัฐพล เทียนจารุทรรศน์
หัวหน้างาน 5 ส.

นางสาววรันธร มีบำรุง
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายจิระ ใหม่อินทร์
หัวหน้างานจัดสถานที่และตกแต่ง

นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล
เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางวาริษา ตั้งมั่นดี
ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางอมรรัตน์ เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววาสนา มิ่งขวัญ
ครูธุรการโรงเรียน