วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาและคติพจน์
“สุวิชาโน ภว โหติ แปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”

ผู้รู้ดี คือ ผู้รู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆได้ดี คือรู้อ่าน รู้คิด รู้เท่าทัน รู้ความและรู้คุณ ผู้เจริญ คือผู้ที่เจริญด้วย
ความประพฤติดี ดีพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ กระทำแต่สิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์คำนึงถึงผลประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
คติประจำโรงเรียน
เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง
วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามแนวพระราชดำริ