กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกาญจนานฤดา จิตต์เจริญ
ครู คศ.3

นางนันทิภาคย์ ยิ่งธนสารสมบัติ
ครู คศ.2

นางพรวิภา ทองสุนทร
ครู คศ.3

นางสาวนวลนภา เขมากุล
ครู คศ.3

นางสาววาสนา โกมลวานิช
ครู คศ.2

นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ
ครู คศ.2

นายวัชรพงษ์ ชฎารัตน์
ครู คศ.1

นายจักษ์กฤษ เดชดาษ
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา โชควิเชียร
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญนิภา สุนทรศิริมั่นคง
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล
ครู คศ.1

นางสาวจันทิวา หิดกำปัง
ครู คศ.1

นางสาวเกวลิน ไชยจันดี
ครู คศ.1