กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกันหา ภูนุช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฐยา ดุมแก้ว
ครู คศ.3

นายอภิชิต สุธาวา
ครู คศ.1

นางสาวถนอมทรัพย์ อุปรี
ครู คศ.1

นางอารีรักษ์ แก้วขุนทอง
ครู คศ.1

นางสาวปวีนา จีระเสถียร
ครู คศ.1

นายพิพัฒน์ ทัพเจริญ
ครู คศ.1

นายจีระ ใหม่อินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรณี ซ่อนกลิ่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ สถาปนพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ นะรนรัมย์
ครูอัตราจ้าง