คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเมตตา สิงห์งาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสายชล อยู่นุช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางวนิดา จันทร์กระจ่าง
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน