กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวลักษ์ขนา บุญตา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ์
ครู คศ.3

นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวอุไรวรรณ อุทธารนิช
ครู คศ.2

นางสาวสุภาภรณ์ เขียวหวาน
ครู คศ.3

นางอิสรีย์ ไตรสุธา
ครู คศ.1

นางสาวสุรัชนา มากเมือง
ครู คศ.2

นายจักรกฤษณ์ ปัญญา
ครู คศ.1

นางสาวมนัสนันท์ ชูจิตต์
ครู คศ.1

นายฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล
ครูผู้ช่วย