ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

นายวิเวศน์ นามวิชัย
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างไม้

นายจวน คำมูลศรี
พนักงานขับรถ

นายรัฐศักดิ์ รอเซ็น
พนักงานขับรถ

นายธนินท์รัฐ กิตติกุลภัควัฒน์
พนักงานขับรถ

นายโอภาส พลอยพุ่ม
ช่างไฟฟ้า

นายบรรจบ ดอกไม้
นักการภารโรง

นายปราโมทย์ สงสุวรรณ์
นักการภารโรง

นาย สาธิต คุณโภชน์
นักการภารโรง

นางชะบา อ้นรักษ์
แม่บ้าน

นางทองคำ วันเที่ยง
แม่บ้าน

นางแอ้ว หินทอง
แม่บ้าน

นางเอื้อมเดือน พ่วงพลู
แม่บ้าน

นางขันทอง จูคงทน
แม่บ้าน

นางฉวีวรรณ แย้มทรัพย์
แม่บ้าน

นางสาวสำรวย เพ็ชร์ฉาย
แม่บ้าน

นางสาวอักษร พานอูล
แม่บ้าน

นางสาวจันทร์เพ็ญ หินทอง
แม่บ้าน

นางสาวสุกัญญา มีเพ็ง
แม่บ้าน