สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน เป็นตราของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตรานี้ เมื่อ พ.ศ.2475 มีลักษณะของตราเป็นรูปหนังสือ ที่บริเวณหน้าปกได้ประดิษฐานพระปรมาภิไทยย่อ จ.ป.ร. และมีพระเกี้ยวยอดอยู่ด้านบน ในหนังสือมีขนนก ดินสอ ไม้บรรทัด ด้านขวามีช่อ กุหลาบ 4 ดอก อันหมายถึงหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ริ หรือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้านล่างซ้ายของ หนังสือมีริบบิ้นผูกอยู่ที่ก้านกุหลาบมีข้อความอยู่ที่ริบบิ้น เขียนว่า “โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ” ด้านบน ปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ “สุวิชาโน ภว โหติ” ด้านล่างมีค าแปลว่า “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน เป็นพระนามาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มี อักษรพระนามย่อ “สก” ภายใต้พระมหามงกุฎ ทรงพระราชทานให้แก่โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในเครือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2535 โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งชื่อใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการว่า โรงเรียนนวมินท์ ราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อันเป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบขึ้นแล้วได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชรศิลปะเชียงแสน พระราชทานเพื่อเป็น พระพุทธรูปประจำโรงเรียน แก่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อปีพุทธศักราช 2425 ทรงให้พระนาม ว่า “หลวงพ่อสวนกุหลาบ”
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
รูปหล่อพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงยืน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกกุหลาบ พันธุ์จุฬาลงกรณ์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นกัลปพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความชัยชนะ
สีประจำโรงเรียน
สีชมพู-ฟ้า
สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันอังคาร ความหมายของสีชมพู คือ ความสุภาพอ่อนหวาน อ่อนโยน นอบน้อมเป็นสีแห่งความรัก ความเอื้อเฟื้อที่มีต่อบุลคลทั่วไป เป็นสีแห่งความเมตตา
สีฟ้า เป็นสีประจำนพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นวันศุกร์ ความหมาย ของสีฟ้า คือ ความเข้มแข็งอดทน ความกล้าหาญ ความเสียสละเป็นสีของท้องฟ้าที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเป็นสีแห่งจักรวาล