กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางจิตจา เผ่าสามมุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววีรวรรณ พานทอง
ครู คศ.2

นายพงศธร บุญเขียว
ครู คศ.1

นายอารักษ์ แจ้งเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสาววาสนา สุดหนองบัว
ครู คศ.1

นายณภัทร สุภาพ
ครู คศ.1

นายชัชกร โยธาทิพย์
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ เลิศตละวนิชา
พนักงานราชการ

นางสาวปิยาภรณ์ ทาปลัด
ครูอัตราจ้าง