ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 9
แผนพัฒนา 4 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.35 KB 4
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 29631
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแน่งครู 29610
คำสั่งโรงเรียนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 797.29 KB 47555
เว็บไซต์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2-2564 48384
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 24.63 KB 48300
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 32.93 KB 48360
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 48150
แบบสรุปกรอบชิ้นงานภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 48299
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 48234
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล 48193