พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
1  วิสัยทัศน์ (VISION)
          เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างวิถีนวัตกร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2  พันธกิจ (MISSION)
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(2) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณธอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
(3) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัย พร้อมทั้งสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมสู่วิถี
               นวัตกร
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(5) ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาการบริหาร
               จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 
3  เป้าหมาย (GOALS)
(1) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณธอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
(3) ครูพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัย พร้อมทั้งสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมสู่วิถีนวัตกร
(4) โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
(6) โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล