กลุ่มบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางกันหา ภูนุช
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางบัวผัน รัตนประสาท
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายจุติรัตน์ กองโภค
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวนวลนภา เขมากุล
หัวหน้างานวันสำคัญ และหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

นายพงศธร บุญเขียว
หัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน และหัวหน้างานแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายวัชรพงษ์ ชฏารัตน์
หัวหน้างานเชียร์และแปรอักษร

นางพรวิภา ทองสุนทร
หัวหน้างานสารบรรณ

นายนิพนธ์ ก้อนทอง
หัวหน้างานรถรับ-ส่งนักเรียน

นายปัญญา แช่มช้อย
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน

นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีไชยวาน
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาวทิพวัลย์ บังษร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


หัวหน้างานปรับภูมิทัศน์ฯ และหัวหน้างานบ้านพักครู

นางสาวหนึ่งฤทัย กาญจนศรี
หัวหน้าสำนักงานกิจการนักเรียน

นายจักษ์กฤษ เดชดาษ
หัวหน้างานเทคโนโลยี ระบบบัตรนักเรียน

นายฉัตรชัย ประชัน
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นายจักรกฤษณ์ ปัญญา
หัวหน้างานรถโรงเรียน

นายอารักษ์ แจ้งเอี่ยม
หัวหน้างานอาสาจราจร และวิทยุสื่อสาร

นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาววาสนา สุดหนองบัว
หัวหน้างานพยาบาล

นายณัฐพล เทียนจารุทรรศน์
หัวหน้างาน 5 ส.

นายสนิท ไทยพิรัด
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และหัวหน้าคณะสี พลังสวน

นางสาวสุภาภรณ์ เขียวหวาน
หัวหน้างานคณะสี และหัวหน้าคณะสี ยุทธนาวี

นางสาววรันธร มีบำรุง
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายจีระ ใหม่อินทร์
หัวหน้างานจัดสถานที่และตกแต่ง

นายธนพล ฉายงาม
หัวหน้าคณะสี ศรีปราการ

นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล
หัวหน้าคณะสี มวลกุหลาบ

นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล
เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางวาริษา ตั้งมั่นดี
ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสรวิชญ์ พรหมคง
หัวหน้าคณะสี คาบสมุทร

นางบุษรา เจตบุตร
หัวหน้างานระดับชั้น และหัวหน้าระดับชั้น ม.6

นางสาวอุไรวรรณ อุทธารนิช
หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นางสาวเนติมา จิ๋วประดิษฐกุล
หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นางสาวมลรวี ทิพยรัตน์
หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ
หัวหน้าระดับชั้น ม.4

นายอภิชิต สุธาวา
หัวหน้าระดับชั้น ม.5

นางอมรรัตน์ เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววาสนา มิ่งขวัญ
ครูธุรการโรงเรียน

นางสาวมิทธิรา ตะวงนา
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน